Verše a hudba

Verše

Široká nabídka tematických veršů.

 1. Kdo v srdcích žije,neumírá….
 2. Kdo byl milován, není zapomenut.
 3. Život v Bohu je život věčný.
 4. Jak tiše žil, tak tiše odešel…
 5. Dotlouklo to zlaté srdce, odešla tiše, jak tiše žila.
 6. Dotlouklo to zlaté srdce, odešel tiše, jak tiše žil.
 7. Bojí se smrti, kdo nepoznal radosti života…
 8. Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.
 9. Vyřiďte pozdrav poslední každému, kdo měl mne rád.
 10. Jdu daleko, přede mnou mlha, za mnou vzpomínky.
 11. Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý… Kramerius
 12. Život měříme skutky, a ne časem…
 13. Až anděla nám zazní hlas, my oživnem a vstanem zas.
 14. V dobrém na mne vzpomínejte, v modlitbách se ke mně znejte.
 15. Neboť žijeme, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána.
 16. Ne má, ale Tvá vůle se staň…
 17. Až zemřu, nic se na světě nezmění, jen několik očí zaslzí…
 18. Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě.
 19. Když se naplní čas, člověk odchází. Žije však v nás, v našich vzpomínkách.
 20. Kdo v srdcích žije, neumírá… a světla plnou hrst jsem sevřel naposled…
 21. Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci, poctivost ve své duši.
 22. A za vše, za vše dík. Za lásku jaká byla, za život jaký byl.
 23. Nemáme moci, abychom Tě zadrželi, máme jen své slzy.
 24. Věřím ve slunce, které nesvítí, věřím v Boha, který mlčí, věřím v lásku, která je skryta.
 25. Otevřte mně brány spravedlnosti, vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu…
 26. Já jsem vzkříšení a život kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude živ.
 27. Lásku měla na rtech, dobrotu v srdci, poctivost ve své duši.
 28. Bože můj-hle, tu jsem přicházím k Tobě, neboť Ty jsi mně zavolal.
 29. Bůh pokynul a srdce, které mělo pro nás tolik lásky, dotlouklo navždy.
 30. Studánku dej mi blízko lesa. A nehlubokou jenom na dlaň vody. A do ní žabku, která vodu čistí.
 31. Nezemřel jen spí. Sní-li sen tak krásný. je o těch, které tolik miloval a kteří milovali jeho.
 32. Loučím se s Vámi, přátelé milí, ruky stisk dnes už Vám nemohu dát. Srdce mi dotlouklo, odešly síly, loučím se se všemi, kdo měl mne rád.
 33. Život je nádherný, chtěla jsem žít, ale smrt byla silnější než já.
 34. Slunce nad krajem padá do polí. Tvé srdce ztichlo, už Tě nic nebolí. Nebylo Ti přáno s námi déle pobýt, nebylo léku abys mohl žít.
 35. Daleká se cesta zdála, udeřil čas hodiny, přišla mi tak znenadála za okamžik jediný.
 36. Člověk odchází, ale dílo, které vykonal zde zůstává jako nesmrtelný památník jeho života.
 37. Jen ještě pohled zpátky s tím trpce němým rtem a kdož mi ruku stiskli, všem dík a sbohem všem.
 38. Až přijde den, až půjdu spát, příď na můj hrob se podívat. Jen podívat a neplač moc, neb ten kdo spí, spí každý rád…
 39. Shodila jsem těžké, nepotřebné břímě. Můj drahý Pane, zanechala jsem své a jako křehký člun se vracím zpět z bouřlivých vod k Tvé tiché zátočině.
 40. Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého. Co zlé je, co těžké je, to umírání je.
 41. Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvějě v rose jak k ránu květiny.
 42. Posílám pozdrav poslední… Všem, kdo měl mne rád, mně se víc nerozední, já budu spát.
 43. Nevěděl jsem, že můj život končí a že už jen ve snu Vám vyjdu vstříc. Až na ten měsíc na obloze netušil nikdo nic.
 44. … a na můj hrob nasyp zrní, ať slétají se k němu ptáci, ať slyším stále zpěv, který jsem měl tolik rád…
 45. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte, a jste břemeny obtíženi, u mne dojdete odpočinutí.
 46. Co vděkem za lásku a péči Tvou ti můžeme dát? Jen hrst květů naposled - a pak jen vzpomínat.
 47. Blaženi, kdo umírají ve spojení s Pánem, ať si odpočinou od svých lopot, neboť jejich skutky jdou s nimi.
 48. Kvetlo poupě - zvadlo záhy truchlí kdo je pěstovali, urvala smrt poklad drahý, jímž se těšili.
 49. Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte, jen věčné světlo, vzpomínky mi v srdci zachovejte.
 50. Dotlouklo srdce drahé maminky, odešlo na věčnost spát. Maminko zlatá, zůstaneš s námi ve věčných vzpomínkách.
 51. Dotlouklo srdce drahého tatínka, odešlo na věčnost spát. Tatínku zlatý, zůstaneš s námi ve věčných vzpomínkách.
 52. V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jen jednou, kdybychom si oči vyplakali, její se již neohlédnou.
 53. Klesly ruce pracovité, zemdlené, dotlouklo srdce znavené. Utichl hlas - zhasl očí svit. Budiž Ti milý tatínku a dědečku, za všechno vřelý dík.
 54. Nic není na světě dražšího, než zlaté srdce matky. Kdo ztratil ji, ten chudý je, byť největší měl statky.
 55. Když jsi přišel na tento svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali a Ty ses usmíval, až jej budeš opouštět.
 56. Odcházím tam, kam všechna pokolení odchází, a lesy budou stále snít, a vody budou stále dřímat v lesku bílých hvězd.
 57. Ruce více a více slábly, hlava byla bílá jako sníh, hlas slabší a slabší, až plamínek jejího života zhasl…
 58. Bez Tebe maminko, je zde tak smutno. Úsměv Tvůj navždy nám tmavý hrob vzal. Jen vzpomínka na Tvoji velkou lásku mírní náš velký žal.
 59. Klesla ruka, která tak ráda pracovala. Zmlkla ústa, která slovy jen hladívala, a oči které se tak jasně dívaly, se navždy zavřely.
 60. Neplačte, ztište v srdci žal, já dobré dílo v žití vykonal a po práci chci tiše spát - i bez slz možno vzpomínat.
 61. Bylo to těžké loučení, když život Tvůj uhasínal, když po těžkém utrpení naposled jsi usínal. Ale bylo to Tvé vykoupení, proto přestaneme lkát a na Tebe budeme vzpomínat.
 62. Odešlas maminko, neznámo kam, vzpomínka na Tebe zůstane nám. Vzpomínky krásné, maminko milá, ty jež jsi pro nás vždycky jen žila.
 63. Odešla… Jediná na světě, jež nikdy nezradí. Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka. Ta bytost nejdražší, to byla maminka.
 64. Tvé srdce maminko, zůstane navždy s námi, bude nám žehnat na cestu, kterou už teď půjdeme sami.
 65. Utichlo srdce znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene. Utichlo a šlo spát, budeme na něj věčně vzpomínat.
 66. Přestalo tlouci srdce tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene. Bolestí znaveno přestalo bíti, nebylo léku, jímž mohlo žíti.
 67. Nelkejte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte, jen věčné světlo vzpomínky mi v srdci zachovejte.
 68. Pro Vás, mé milé děti, život jsem dožila, do chvíle poslední na Vás jen myslela.
 69. Buď sbohem drahá maminko a babičko, odešlas nám v dále, však budeme Tě míti ve vzpomínkách stále.
 70. Já půjdu tam, kam všechna pokolení odešla a lesy budou dále snít a vody dřímat, v lesku bílých hvězd. J. Zeyer
 71. Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat.
 72. Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál, za vše dobré co vykonal, tichý spánek buď mu přán.
 73. Nezemřel jsem, neboť vím, že budu stále žít v srdcích těch, kteří mě milovali.
 74. Nezemřela jsem, neboť vím, že budu stále žít v srdcích těch, kteří mě milovali.
 75. Jediné srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat. Kdybychom láskou budit je chtěli, neozve se nám vícekrát, utichlo, zmlklo, šlo už spát.
 76. Proč Tvé srdce věrné, které lásky moře krylo, proč náhle ztichlo, proč se zastavilo.
 77. Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdcích se uhnízdí smutek a chlad. Po celém světě ach sotva se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád.
 78. Cesta Tvého života, plná práce a odříkání, skončila. V úžasu bolestném, ve smutku slz, jenž naše duše jal, poslední sbohem přijmi od těch, které jsi miloval a jimiž budeš milován.
 79. Můj Pane, dar zde Tobě vracím, buď vůle Tvá.
 80. Zvadl něžný bílý květ, dříve nežli poznal svět.
 81. V náručí Boží, odkud jsme vzešli, večer se všichni sejdeme zas, kdo by se děsil, kdo by se třás! Z Oteckých paží, z Otcova domu, byli jsme na mžik posláni na svět, kdo by se obával vrátit se zpět. J. V. Sládek
 82. Od života pro sebe jsi nic nežádala, vše jen pro své děti, rodinu, své zlaté srdce jsi nám dala, kéž Bůh odmění Tvou velkou lásky zásluhu.
 83. Kdo v srdcích žije, neumírá, a světla plnou hrst jsem sevřel naposled. Fr. Hrubín
 84. Mít tak osud jako má strom, zapustit kořen, vyrůst a zrát. Po smrti ještě suchými větvemi oživit oheň, svítit a hřát.
 85. Smrt není zlá, ale umírání je těžké, když dcerka malá je a mamince se od ní nechce.
 86. Smrt přešla kolem, život jde dál, rozprostřel závoj protkaný bolem, v něm ukryt je žal.
 87. Všecko na světě je na obrátku a život lidský – jako sen. K. J. Erben
 88. S bolestí hledíme za rakví Tvou a děkujeme Ti za vše, co dobrého jsi pro nás učinil, drahý tatínku.
 89. Vůle osudu byla silnější než naše nejvroucnější přání.
 90. Nezměrný smutek duši matky, otce drásá, a srdce jitří nezhojený bol, že v nejkrásnějších letech, kdy vše jásá, byl zlomen květu stvol.
 91. Odešel tak náhle, že jeho rty nám sbohem dáti nestačily.
 92. Jen ještě pohled zpátky s tím trpce němým rtem, a kdož mě měli rádi, všem dík a sbohem všem.
 93. Odešels, drahý, bez slůvka rozloučení, tak náhle, že těžko k uvěření.
 94. Utřete slzy a opět se smějte, tak si to přeji, a v dobrém vzpomínejte.
 95. Když ze dvou, kteří dlouhý čas pospolu nesli slast i strast a v lásce srostli jeden zemře dřív – kdo mrtev je – Ten zůstal živ a druhý zhas.
 96. Čas nastal všemu, všemu sbohem dát.
 97. Život je nádherný, chtěla jsem žít, ale smrt byla silnější než já.
 98. Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě
 99. Utřete slzy a opět se smějte, tak si to přeji, a v dobrém vzpomínejte.
 100. Až umřu, nic na tom světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvějě v rose jak k ránu květiny.

Hudba

Nabízíme možnost výběru hudebního doprovodu dle vašich představ.

 • Lidová Hudba
  1. Hřbitove, hřbitove
  2. Ach synku
  3. Už mě koně vyvádějí
  4. Čechy krásné, Čechy mé
  5. Moravo, Moravo
  6. Teče voda, teče
  7. Rožnovské hodiny
  8. Lásko, bože lásko
  9. Loučení, loučení
  10. Ó, řebíčku
  11. Sbohem má radosti
  12. Zelený hájové
  13. Zasviť mi, ty slunko zlaté
  14. Já jsem malý mysliveček
  15. Malý hošík černovlasý
  16. Zahučaly hory
  17. Díky, za duše klid
  18. Blíž k tobě
  19. Bože před Tvou velebností
  20. Nikdo nezná mé trápení
  21. Mír na zemi daruj nám
  22. Večer tichounce se sklání
  23. K nebesům dnes zaleť, písní
  24. Zapěj srdce zarmoucené
  25. Pojď k spasiteli
  26. Nejsmutnější loučení je s mámou
  27. Maminko, mámo
  28. Akáty bílé
  29. Valčík na rozloučenou
  30. Odešel kamarád
  31. Loučím se s Vámi kamarádi
  32. Nikdy se nevrátí pohádka mládí
  33. Sata Lucia
  34. Ej od Buchlova
  35. Když jsem šel z Hradišča
  36. Mikulecká dědina
  37. Na těch panských lukách
  38. Sedí sokol na javori
  39. Teče voda teče
  40. V Hodoníně za vojáčka
  41. Za tú horú
  42. Ej padá, padá rosička
  43. Ta jižní Morava
  44. Zahrada Moravy
  45. Za tichů Moravů
  46. Loučení s domovem
  47. Horo, horo, vysoká jsi
  48. S pánem Bohem idu od Vás
  49. Seneville – Balada pro Adélku
  50. Vačkář – Vzpomínka na Zbiroh
  51. Hašler – Po starých zámeckých schodech
  52. Magenta – Sbohem lásko
 • Populární hudba
  1. Italian song – Vangelis CD
  2. La petite de la mer – Vangelis CD
  3. Conquest of paradle – Vangelis CD
  4. So long ago so clear – Vangelis CD
  5. P.S. – Vangelis CD
  6. Predule – Vangelis CD
  7. Dream in an open place – Vangelis CD
  8. Dreams of surf – Vangelis CD
  9. Memories of blue – Vangelis CD
  10. Shepherd moons – Enya CD
  11. Watermark – Enya CD
  12. Paint the sky with stars – Enya CD
  13. Marble halls – Enya CD
  14. Fields of gold – Sting CD
  15. Fragile – Sting CD
  16. Streets od Philadelphia – Bruce springsteen CD
  17. My hometown (Můj rodný dům) – Bruce springsteen CD
  18. If I should fall blind – Bruce springsteen CD
  19. Father, son – Peter Gabriel CD
  20. Everybody hertz – R.E.M. CD
  21. We might as well be strangers – Keane CD
  22. She has no time – Keane CD
  23. Against all odds – Phil Collins CD
  24. Separate lives – Phil Collins CD
  25. One more night – Phil Collins CD
  26. A groovy kind of love – Phil Collins CD
  27. Who wals to live forever – Queen CD
  28. These are the days of our lives – Queen CD
  29. Every time – Britny Spears CD
  30. You Beliny to me – Vonda Shepard (ze seriálu Ally McBeal) CD
  31. The end of the world – Vonda Shepard ( ze seriálu Ally McBeal) CD
  32. Píseň ze seriálu – Dawsonův svět CD
  33. Píseň ze seriálu – Dawsonův svět CD
  34. Your song – Elton John CD
  35. Truly – Lionel Richie CD
  36. Up where we Beliny – Joe Rocker feat. Jennifer Warnes CD
  37. Titulní píseň z filmu Titanic – Celin Dion CD
  38. A mother´s prayer – Celin Dion CD
  39. It I could – Celine Dion CD
  40. Yesterday – The Beatles P. McCartney CD
  41. Imagine – The Beatles, John Lenon CD
  42. Can´t help Falling in love – Elvis Presley CD
  43. Teras In Heaven – Eric Clapton, Sting CD
  44. Goodbye My Lover – James Blunt CD
  45. Lover Hurts – Nazareth CD
  46. Crach! Boom! Bang! – Roxette CD
  47. Tenkrát na západě – E. Moricone CD
  48. Band of brother – z filmu CD
  49. Blueberry hill – Louis Armstrong CD
  50. Summer time – Louis Armstrong CD
  51. What a wonderful – Louis Armstrong CD Hudba 30. Let
  52. Sentimental journey – Jazz Band CD
  53. Baby – Wou, wou CD
  54. Slunečnice CD
  55. Dívka v modrém CD
  56. Dobrou noc CD
  57. AIB Solitude CD
  58. Jen se s písničkou smát CD
  59. Big Beat – Láďa Kerndl CD
  60. Maria – Láďa Kerndl CD
  61. Romance – Láďa Kerndl CD
  62. Waltz – Tereza Kerndlová CD
  63. Tisíc mil – H. West, J Plante
  64. In my life – The Beatles
  65. Můj otčenáš – Bert Kaempfert
  66. Kdyby nepadal déšť – Michel Fugain
  67. Už z hor zní zvon – Traditional
  68. Balada pro Adélku – Jiří Malásek
  69. Vítr ví své – J. Fiala
  70. Pár havraních copánků – E. Presley
  71. Sentimentální – Alfons Jindra
  72. Vzpomínka na Zbiroh – Václav Vačkář
  73. Annabella – R.L. Vašata
  74. Serenata amorosa – Josef Petzný
  75. Dívám se, dívám – Hapka a Horáček CD
  76. Kocour se schoulil na tvůj klín – Hapka a Horáček CD
  77. Voda živá – Aneta Langerová CD
  78. Hřísná těla, křídla motýlí – Aneta Langerová CD
  79. Umírám – Buty CD
  80. Stromy – Buty CD
  81. Srdce – Lucie CD
  82. Chvíli nad vodou – Anna K CD
  83. Dívka s perlami ve vlasech – Aleš Brichta CD
  84. Lásko, voníš deštěm – Marie Rottrová CD
  85. Šípková Růženka – Jiří Schelinger CD
  86. Matka – Tublatanka CD
  87. Čo s tým – Team CD
  88. Země vzdálená – Balage, Střihavka a pavlíček CD
  89. Věčnost – No name CD
  90. Slová do tmy – No name CD
  91. Až mě andělé – Petr Spálený CD
  92. Holubí dům – Jaroslav Uhlíř CD
  93. Tam u nebeských bran – Michal Tučný CD
  94. Sonet o lásce a modrém portugalu – Hradišťan CD
  95. Chvíle – Hradišťan CD
  96. Naděje s bukovými křídly a Mrtví – Hradišťan CD
  97. Až mě zítra ráno v pět – Jaromír Nohavica CD
  98. Bláznivá Markéta – Jaromír Nohavica CD
  99. Kometa – J. N. + Čechomor CD
  100. Voda čo ma drží nad vodou – Jožo Ráž CD
  101. Exploze snů – Kern CD
  102. Můj rodný dům – Pavel Bobek CD
  103. S tím bláznem si nic. – P. B. a Marie Rottrová CD
  104. Stopy - Petr Muk CD
  105. Ona se brání – Petr Muk CD
  106. Čekám na tebe (z Krysaře) – Daniel Landa CD
  107. Klekání – Jan a František Nedvědovi CD
  108. Brána – Jan a František Nedvědovi CD
  109. Kohout – Jan a František Nedvědovi CD
  110. Odpusť – Jan a František Nedvědovi CD
  111. Po mně kamenem – Jan a František Nedvědovi CD
  112. Batalión – Věra Martinová CD
  113. Pod měsícem – Věra Martinová CD
  114. Romance z krčmy – Věra Martinová CD
  115. Zvláštní způsoby – Věra Martinová CD
  116. Náhrobní kámen – Petr Novák CD
  117. Závidím hvězdám – Naďa Urbánková CD
  118. Jednoho dne se vrátíš – Věra Špinarová CD
  119. Ukolébavka pro mou lásku – Věra Špinarová CD
  120. Zůstane lásky žár – Věra Špinarová CD
  121. Ave Maria – Jakub Smolík CD
  122. Až se ti jednou bude zdát – Jakub Smolík CD
  123. Jen blázen žárlí – Jakub Smolík CD
  124. Máma – Jakub Smolík CD
  125. Ještěže tě lásko mám – Petr Kolář CD
  126. Bocelli – výběr CD
  127. Tichá noc – F. X. Gruber
  128. Česká státní hymna CD
 • Vážná hudba
  1. Ave verum corpus – W. A. Mozart
  2. Air (ze svity D-dur) – J.S. Bach
  3. Ave Maria – Jacob Arcadelt
  4. Ave Maria – Charles Gounod
  5. Ave Maria – Franz Schubert
  6. Andantino A – dur – W. A. Mozart
  7. Adagio z violoncellového koncertu A moll – Robert Schumann
  8. Andante noc moto (ze sonáty,,appassionata“ op. 57) – L. v. Beethoven
  9. Andante (výběr etud, op. 599, č. 42) – C. Czerny
  10. Allein Gott in der Höh´ sei Ehr´(chorální předehra) – F. W. Zachow
  11. Arie z opery Xerxes (Largo) – G.F. Händel
  12. Allein zu dir, Herr Jesu Christ (chorální předehra) – J. Pachelbel
  13. Boldog lelkek tánca – Ch. W. Gluck
  14. Blíž k tobě, Bože můj (kat. kancionál) – L. Mason
  15. Hajej můj andílku (ukolébavka) – Bedřich smetana
  16. Impromptu op. 142 – Franz Schubert
  17. Indiánská píseň lásky ( z opery Rose Marie) – R. Friml
  18. Intermezzo sinfonico – P. Mascagni
  19. Večerní píseň – Robert Schumann
  20. Largo (symfonie e-Moll ,,z nového světa“) – A. Dvořák
  21. Larghetto – A. Vivaldi
  22. Vzpomínka – Bedřich smetana
  23. Lento (z etudy č. 3, op. 10) – F. Chopin
  24. Když mě stará matka – Antonín Dvořák
  25. Píseň beze slov – Felix Mendelssohn-Bartholdy
  26. Sbor otroků (Nabucco) – G. Verdi
  27. Nun ruhen alle Wälder (choral) – J. S. Bach
  28. Labuť – Camille Saint-Saens
  29. Ó, salutaris hostia – V. Morák
  30. Ó, lásko věčná – V. Mladý
  31. Poem (ze selanky V podvečer) – Z. Fibich
  32. Poutní píseň (z opery Tajemství) – B. Smetana
  33. Píseň k večernici ( z opery Tannhäuser) – R. Wagner
  34. Patetická sonáta (II. Věta op. 13) – L. v. Beethoven
  35. Píseň Rusalky o měsíčku (z opery Rusalka) – A. Dvořák
  36. Partite diverse sopra: O Gott, du Sommer Gott (výběr) – J. S. Bach
  37. Partite diverse: Sei gegrüsset, Jesu gütig (výběr) – J. S. Bach
  38. Preludium g-moll (BWV 558) – J. S. Bach
  39. Preludium – M. Rossi
  40. Preludium na Sanctus – anonym 17. Stol.
  41. Preludium in d – Jan Podbielski
  42. Regentské téma – V. Clar
  43. Sarabande – A. Corelli
  44. Snění – R. Schumann
  45. Sonate 4 – G. P. Telemann
  46. Podzimní píseň – Pyotr Tchaikowsky
  47. Ukolébavka – B. Flies (přičítáno W. A. mozartovi)
  48. U moře ( Labutí zpěv č. 12) – F. Schubert
  49. Volná věta z koncertu d-moll – A. Vivaldi
  50. Zastaveníčko – F. Schubert
  51. Jesus bleibet meine Freude BWV 147 – J. S. Bach
  52. Wachet auf, ruft uns die stimme BWV 645 – J. S. Bach
  53. La Grâce – G. P. Telemann (Heroic Music or XII Marches)
  54. L´Amour – G. P. Telemann (Heroic Music or XII Marches)
  55. Nun komm, der heiden Heiland BWV 659 – J. S. Bach
  56. Vocalise – S. Rachmaninov
  57. Last Spring Op. 34 No. 2 – E. Grieg
  58. So lokka me over den myra Op. 17 No. 22 – E. Grieg
  59. Gammal fӓbodpsalm från Dalarna – O. Lindberg
  60. Nimm von uns, Herr, du treuer Gott Bux WV 207 – D. Buxtehude
  61. Von Gott will ich nicht lassen Bux WV 221 – D. Buxtehude
  62. Puer natus in Bethlehen Bux WV 217 – D. Buxtehude
  63. Nun komm der heiden Heiland Bux WV 211 – D. Buxtehude
  64. Auf meinen lieben Gott Bux WV 179 – D. Buxtehude
  65. Ach Herr, mich Armen Sünder Bux WV 178 – D. Buxtehude
  66. LiebsterJesu,wir sind hier BWV 633 – J. S. Bach
  67. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 – J. S. Bach
  68. Concerto in F major,,L´Autunno“ Adagio molto – A. Vivaldi (Le quattro stagioni Op. 8)
  69. Concerto in F minor ,,L´Inverno“ Largo – A Vivaldi (Le quattro stagioni Op. 8)
  70. Erbarme dich, mein Gott BWV 244, Nr. 39 – J. S. Bach
  71. Wie strab die Heldin do so vergnügt BWV 198, Nr. 5 – J. S. Bach
  72. Wohl euch, ihr auserwӓhlten Seelen BWV 34, Nr. 3 – J. S. Bach
  73. Ach! Nun ist mein Jesus hin – J. S. Bach (Matoušovy pašije)
  74. Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille – J. S. Bach (Matoušovy pašije)
  75. Befiehl du deine Wege – J. S. Bach (Matoušovy pašije)
  76. Kőnnen Trӓnen meiner Wangen – J. S. Bach (Matoušovy pašije)
  77. Měsíční sonáta – L. v. Beethoven
  78. Chant Sans Paroles – P. I. Čajkovskij
  79. Cantabile in D major – N. Paganini
  80. Sonata concertata in A major – N. Paganini
  81. Adagio cantabile – N. Paganini
  82. Romance in A miror – N. Paganini
  83. Radůz a Mahulena – Josef Suk
  84. Klarinetový koncert A-Dur, II věta – W. A. Mozart
INVA

Naše pohřební služba nabízí komplexní pohřební a kremační služby.

Ušetříme Vám nejen peníze, ale hlavně čas a ten je nejcennější.

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě Vašich blízkých, Vám nabízíme jistotu profesionálních služeb a etický přístup našich zaměstnanců.

smaller greater